Werken van Augustinus

In zijn actieve leven heeft Augustinus duizenden keren gepreekt. Een groot aantal daarvan zijn op schrift gesteld. Er zijn ruim 600 preken van hem bewaard gebleven en nog in de afgelopen tientalen jaren werden er nieuwe ontdekt. Ze zijn haast allemaal in het Nederlands vertaald. Ze staan bekend onder de

Sermones (Preken)

Vanwege zijn ambt als bisschop had Augustinus ook een zeer frequente briefwisseling. Van deze brieven zijn er ongeveer 300 bewaard. Ze staan bekend onder de

Epistolae (Brieven)

In opdracht of op eigen initiatief heeft Augustinus verschillende boeken en boekjes geschreven. Sommigen behoren tot de grote klassiekers zoals Belijdenissen, Stad Gods, de Regel of Over de Drie-eenheid. Ook een groot deel hiervan is vertaald in het Nederlands.

Confessiones (Belijdenissen)

De catechizandis rudibus (Goed onderwijs)

De civitate Dei (Over de stad van God)

De consensu evangelistarum

Contra academicos ( Tegen de Academici )

De ordine (De orde)

Regula (Regel voor de gemeenschap)

Ars Augustini pro fratrum mediocritate breviata (Leerboek door Augustinus beknopt geformuleerd in overeenstemming met het tussen-niveau van de broeders)

De magistro (Over de Meester)

De agone christiano (De strijd van een christen)

De Trinitate (Over de Drie-eenheid)

De doctrina christiana (Over de Christelijke leer)

Enarrationes in Psalmos (Uitweidingen over de Psalmen)

Encheiridion (Handboek)

In Iohannis euangelium tractatus (Verhandelingen over het evangelie volgens Johannes)

Psalmus contra partem Donati, (Psalm tegen de Donatisten)

De beata vita (Over het gelukkige leven)

De haeresibus (Over de ketterijen)

De libero arbitrio (Over de vrije wilskeuze)

De quantitate animae (De grootte van de ziel)

Speculum (De Bijbel als spiegel)

De Spiritu et littera (Over de Geest en de letter)

De peccatorum meritis et remissione et de baptismo parvulorum (Over de straf voor en de vergeving van de zonden)

De natura et gratia (Over de menselijke natuur en de genade)

De praedestinatione sanctorum (Over de voorbestemming van de heiligen)

De dono perseverantiae (Over het geschenk van de volharding)

De Musica (Over muziek en ritme)

Er is geen schrijver uit de oudheid waarvan er zoveel geschreven teksten bewaard zijn gebleven als die van Augustinus. Dat bewijst zijn grote betekenis voor de Westers wereld, toen en vandaag.

Lees meer